Visie


Zoals bij de geschiedenis van het werken met landschapskrachten is beschreven hebben in vroegere tijden de mensen gewerkt aan tempels en bouwwerken vanuit een weten omtrent de landschapskrachten en de bijbehorende wezens, en hun verbinding met de kosmos. Dit als uiting van het praktiseren van hun spiritualiteit. De laatste eeuwen is dit weten steeds verder weggezakt door o.a. de natuurwetenschappelijke rationele insteek, de ver-industrialisering en individualisering, en een op de materie gerichte focus.

Vooral de laatste twee decennia is er een sterker wordende tendens waarbij mensen op steeds bewustere wijze weer deze landschapskrachten en hun verbinding met de kosmos waar beginnen te nemen, en er mee proberen samen te werken. Ook de tendens naar meer duurzaamheid en 'groen' heeft hier mee te maken.

Het blijkt dat de aarde en de wezens die deze krachten beheren zeer behoeftig zijn naar de uitwisseling en samenwerking met mensen. Simpelweg alleen al om erkenning te krijgen voor hun werk – net als wij dat ook willen. Tevens komt dit omdat er vroeger wel een intensief contact was met mensen, en ze zijn daar de laatste eeuwen in verregaande mate van onthouden. Deze wezens zijn zo lijdend voorwerp geworden door het pure benutten en uitbuiten van de natuur.

Het gewin van de ontwikkelingen van de laatste eeuwen is dat we nu dermate geïndividualiseerd zijn dat we meer vanuit vrijheid in het leven staan. Dit is vooral in de 20ste eeuw bereikt. De volgende stap is om met de verworvenheden een stap te doen richting wereld om de verbinding ermee bewust te krijgen.
Een betekenisvol gebeuren dat hier direct mee te maken heeft is dat de engelen hun leiding over de natuurwezens hebben losgelaten (eind jaren ´60), omdat het de bedoeling is dat de mensen deze leiding en verantwoordelijkheid over nemen.
Daarbij komt dat de mensheid als geheel in loop van de 20ste eeuw de stap over de drempel van de geestelijke wereld heeft gemaakt. Daardoor is ons levenskrachtenlichaam losser gaan zitten en zijn we met ons denken, voelen en willen meer ingetuned op de levenskrachtenwereld. Dit betekent dat we op dit gebied op een directere manier bewustzijn kunnen verkrijgen. Daarom hebben de engelen de natuurwezens ook los kunnen laten.

Een andere fundamentele toedracht van onze evolutie is dat in het verleden onze aarde is uitgekristalliseerd als een compilatie van de in de kosmisch-geestelijke wereld voorhanden zijnde wijsheid. Het is de bedoeling van de mensheids-evolutie dat de mens van de aarde een planeet van vrijheid en liefde maakt, net als dat wij ons zelf verder ontwikkelen tot wezens van vrijheid en liefde.
Hierbij is het essentieel om in de gaten te houden dat wij scheppende wezens zijn, die daarbij kunnen handelen vanuit liefde en kunnen kiezen om het goede neer te zetten of niet. Zo is het leven op en met de aarde voor ons de leerschool om er toe te komen te kunnen werken met de vrije scheppende liefdeskrachten waarbij we weten hoe er het goede mee te doen.

Dat vraagt om ons op nieuwe wijze te verbinden met de aarde. Hier komt ook de eigenlijke betekenis van religie om de hoek kijken, want dat woord betekent “ herverbinden”. Derhalve is het bij het uitwerken van een moderne spirituele wereldbeschouwing een kwestie van de ins en outs van dergelijke vrije scheppende liefdeskrachten erin te integreren. Centrale leidraad hierin voor de mensen van Gaiaheartworkz is het uitgangspunt dat Christus deze universele scheppende liefdeskracht is. Hij is daarin onze voorganger doordat Hij in een mensenleven middels zijn volledig onzelfzuchtige en vrije liefdesdaad van de kruisdood en de opstanding heeft voorgedaan en mogelijk gemaakt hoe we deze vrije scheppende liefdeskrachten ons eigen kunnen maken. Het werken vanuit deze universele vrije scheppende liefdeskrachten doen vele mensen met allerlei verschillende religieuze achtergronden.

De centrale bron voor deze vrije scheppende liefdeskrachten is het hart. Het hart staat voor openmindedness, gevoel voor waarheid, empathisch inleven in processen in de wereld en die van de ander, en de wil om het goede te doen in de wereld. Derhalve kan vanuit het verder ontwikkelen van dergelijke krachten van het hart een bewustere en zinvollere samenklank ontstaan met het leven op aarde, en de evolutie. Saillant detail is dat de vrije scheppende liefdeskrachten de benodigde bewustzijnsprocessen en transformatieve werkingen met zich mee brengen.

Iedereen is een puzzelstukje van de evolutie van kosmos, aarde en mensheid. Door met de aarde te werken vanuit de krachten van het hart komt men in zijn eigen middelpunt te staan, waarbij je eigen verbinding met de aarde beleefbaar wordt. In het gesprek met de aarde kan de zingeving van jouw leven op aarde zich stap voor stap voor je ontrafelen.

Zodoende kan de mens in een proces geraken met de aarde waarbij Gaia steeds meer tot een plek wordt waar de hartekrachten als bron van de vrije scheppende liefdeskrachten zich manifesteren, en ze zo kan worden tot een planeet van vrijheid en liefde.

Vandaar de naam Gaiaheartworkz.Missie
Nieuws